Vsebinski pogoji oglasov

Oglas ne sme biti v nasprotju z veljavno zakonodajo in mora spoštovati Slovenski oglaševalski kodeks SOZ.

Oglas mora biti v slovenskem jeziku ter mora biti pravopisno in slovnično pravilen, besedilo pa mora biti relativno stilsko nevtralno in ustrezno.

Iz oglasa mora biti razviden oglaševalec (vsaj skrajšan naziv podjetja in kraj, kjer posluje, ali naslov spletnih strani, če je iz spletnih strani nedvoumno razvidna identifikacija oglaševalca). Oglaševalec mora zagotoviti, da so navedeni podatki razvidni na spletni strani, na katero se preusmeri uporabnik ob kliku na spletno povezavo.

Oglas ne sme vsebovati goljufive ali žaljive vsebine oz. vsebine, ki smeši, napada ali nepravilno prikazuje posameznika ali skupino na podlagi starosti, porekla, rase, veroizpovedi, spola, spolne usmerjenosti, telesne prizadetosti ali druge osebne značilnosti.

Oglas ne sme zavajati uporabnika ali zmanjšati kvalitete uporabnikove izkušnje. Namigovanje na povezavo z neko drugo spletno stranjo ali tretjo osebo, kadar ta povezava dejansko ne obstaja, ni dovoljeno. Oglas ne sme uporabljati cenenih tehnik nagovarjanja, kot so pornografija in fraze, ki zavajajo uporabnike (npr: “imate virus”, “čaka vas sporočilo” ipd.). Dražilne tehnike (npr. besede kot so “zastonj”, “še par kosov na voljo”, “novo” ipd.) lahko uporablja samo, če niso zavajajoče (ustrezajo dejanskemu stanju) in če so v neposredni povezavi z izdelkom ali storitvijo oziroma drugim predmetom promocije, ki ga opisuje ali predstavlja spletna stran.

Oglas ne sme biti nedostojen, kar pomeni, da ne sme vsebovati sestavin, ki so žaljive ali bi lahko bile žaljive za uporabnike ali ki nasprotujejo morali.

Oglas ne sme biti zavajajoč, kar pomeni, da ne sme na kakršen koli način, vključno s predstavitvijo blaga in storitev, zavajati ali biti sposoben zavajati uporabnika, in ki bi zaradi svoje zavajajoče narave verjetno vplival na ekonomsko obnašanje uporabnika ali škodil konkurentom. Oglas ne sme izkoriščati uporabnikove neizkušenosti in neznanja in ne sme vsebovati nejasnosti, pretiravanja ali drugih podobnih zavajajočih sestavin.

Vsebina oglasa ne sme biti takšna, da bi lahko povzročila telesno, duševno ali drugačno škodo pri otrocih ali da bi izkoristila njihovo zaupljivost ali pomanjkanje izkušenj. Prepovedano je prikazovanje otrok v nevarnih situacijah in izkoriščanje zaupanja, ki ga imajo otroci do staršev in učiteljev.

Oglas lahko vsebuje superlative ali komparativne izraze (najboljši, največji, najcenejši, večji od, boljši od ipd.) samo, kadar so te trditve podprte z raziskavami ali podatki neodvisnih tretjih virov, ki so objavljeni v oglasu ali vsaj na oglaševani strani.

Primerjalna reklama je dovoljena izključno, kadar ni zavajajoča, kadar primerja resnične podatke glede blaga ali storitev, ki zadovoljujejo iste potrebe ali imajo enak pomen, kadar objektivno primerja eno ali več objektivnih, namenskih ali predstavitvenih lastnosti, kadar ne ustvarja zmede na trgu med oglaševalcem in konkurentom, kadar ne diskreditira ali očrni blagovnih oziroma storitvenih znamk ali drugih znakov razlikovanja konkurenta, kadar se nelojalno ne okorišča z ugledom blagovne oziroma storitvene znamke ali drugih znakov razlikovanja konkurenta in kadar ne predstavlja blaga ali storitev kot ponaredke ali kopije blaga, ki ima zavarovano blagovno oziroma storitveno znamko ali trgovsko ime.

Oglas ne sme uporabljati sublimacijskega oglaševanja, ki uporabnikom ne omogoča zavestnega zaznavanja oglaševanih vsebin.

Fizične osebe je dovoljeno v oglasu navajati izključno z njihovim izrecnim pristankom.

Oglas ne sme na kakršen koli način spodbujati k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ali k nasilju in vojni ter razpihovati narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

Raba reklamnega žargona ali kakršnega koli drugega žargona v besedilu oglasa je lahko zavajajoča in je zato dovoljena le v izjemnih primerih.

Oglas naj bo zaradi doseganja dobrega priklica in večje odzivnosti uporabnikov jasen in naj vsebuje privlačno sporočilo.

Oglas mora jasno in točno predstavljati stran oglaševalca ter mora biti povezan na spletno stran v spletnem mestu oglaševalca, ki najbolj ustreza vsebini oglasa. V primeru, da zaradi tehnične značilnosti spletišča oglaševalca povezava na specifično spletno stran ni mogoča, je oglas lahko povezan na ustrezno splošnejšo spletno stran, če to ne zavaja uporabnikov.

Oglaševana stran mora biti javno dostopna ter ne sme nasprotovati zakonom RS. Oglaševalec mora biti lastnik oglaševane spletne strani oziroma mora imeti ustrezno izrecno dovoljenje lastnika te strani. Oglaševanje spletne strani, ki vsebuje oviralno ali motečo programsko kodo, ni dovoljeno.

Oglaševanje spletnih strani z negativno promocijo ni dovoljeno.

Oglaševanje spletnih strani brez vsebine oziroma spletnih strani, ki so izdelane z namenom preusmerjanja ali privabljanja uporabnikov na druge spletne strani, ni dovoljeno.

Ob kliku na oglas se mora spletna stran oglaševalca odpreti v novem oknu brskalnika in kakršen koli drugačen način predstavitve oglaševalčeve spletne strani, vključno z okvirjanjem, ni dovoljen.