Splošni pogoji uporabe in omejitev odgovornosti

Dobrodošli na portalu BIONOVICE, splet bioznanosti in biotehnologije.

Preden začnete uporabljati spletni portal BIONOVICE, morate prebrati te splošne pogoje uporabe in omejitve odgovornosti (»Pogoji uporabe in omejitve odgovornosti za storitev portala BIONOVICE« v nadaljevanju »storitev«) in se strinjati z njim ter spodnje pogoje in določila, vključno z morebitnimi prihodnjimi dodatki:

čŒeprav vas bomo morda obveščali o večjih spremembah pogojev uporabe in omejitvah odgovornosti, občasno preglejte najnovejšo različico (http://bionovice.si/preberite-tudi/informacije-o-portalu/pogoji/ ). BIONOVICE lahko po lastni presoji kadar koli spremenijo ali popravijo te pogoje o uporabi, politiko varovanja zasebnosti in pravilnik o vsebini, vi pa soglašate, da boste upoštevali takšne spremembe ali popravke. čŒe ne sprejmete in upoštevate teh pogojev, ne uporabljajte portal BIONOVICE.

Opis storitve. Spletni portal BIONOVICE je namenjem izključno informiranju in izobraževanju bralcev o novostih s področja bioznanosti in bioindustrije (Storitev). Strinjate se, da je Storitev na voljo takšna kot je in kot je na voljo in s tem soglašate. Avtor(ji) portala BIONOVICE se v celoti odpovedujejo odgovornosti in obveznosti glede razpoložljivosti, točnosti, varnosti ali zanesljivosti Storitve ali druge odjemalske programske opreme. Avtor(ji) portala BIONOVICE si prav tako pridržujejo pravico, da spremenijo, odstranijo ali prekinejo Storitev kadarkoli in brez kakršnekoli obveznosti do vas s predhodnim obvestilom ali brez njega. Avtor(ji) portala BIONOVICE si pridržujemo pravico, da komurkoli kadarkoli brez obvestila in iz kakršnegakoli razloga preprečimo uporabo storitve. Spisi, novice, mnenja, članki in obvestila objavljena na spletnem portalu BIONOVICE odražajo izključno avtorjevo mnenje, ki ni nujno enako stališču ali mnenju institucij v katerih je avtor zaposlen ali katerih je član. Vire, ki jih avtor(ji) uporablja(jo) pri pripravi publikacije so: avtorjevi lastni viri ali viri drugih ponudnikov, za katere ustrezno avtor navaja referenco, ključno povezavo ali ponudnika vira. Za informacije pridobljene iz virov avtor(ji) sicer verjame(jo), da so verodostojne, vendar pa avtor(ji) spletnega portala BIONOVICE ne zagotavlja(jo) preverljivosti in točnosti informacij(e) in ne prevzema(jo) nobene odgovornosti za posledice odločitev bralca, ki bi bile sprejete na podlagi informacije objavljene na spletnem portalu BIONOVICE. Priporočamo vam, da vse informacije objavljene na spletnem portalu BIONOVICE dodatno še enkrat preverite glede točnosti in uporabnosti informacij(e). Avtor(ji) spletnega portala BIONOVICE ne prevzemajo odgovornosti za informacije drugih ponudnikov informacij h katerim morda omogočajo povezavo preko spletne povezave ali preko prikaza ponudnikove vsebine. Avtor(ji) spletnega portala BIONOVICE prav tako ne prevzemamo odgovornosti za informacije drugih ponudnikov, ki omogočajo povezavo do spletnega portala BIONOVICE. Za vse vsebine drugih ponudnikov so odgovorni avtorji vsebin.

Pravilna uporaba. Soglašate, da boste Storitev uporabljali skladno z veljavno zakonodajo Slovenije in Evropske Unije.

Soglašate, da boste upoštevali pravila in omejitve , ki so zapisane in objavljene v Pogojih uporabe in omejitvah odgovornosti za storitev portala BIONOVICE. čŒeprav vas bomo morda obveščali o večjih spremembah, občasno preglejte najnovejšo različico. Avtor(ji) portala BIONOVICE lahko po lastni presoji kadarkoli spremenijo ali popravijo pravilnik o vsebini portala BIONOVICE, vi pa soglašate, da boste upoštevali takšne spremembe ali popravke.

Avtor(ji) portala BIONOVICE si pridržujejo pravico, vendar se k temu ne zavezujejo, da nadzoruje vašo uporabo storitve z namenom, da ugotovijo, ali je prišlo do kršitve Pogojev uporabe in omejitev odgovornosti za storitev portala BIONOVICE, ali, da ugotovijo ali ste delovali skladno z veljavno zakonodajo.

Informacije objavljene ali prikazane na spletnega portala BIONOVICE, ki se nanašajo na bolezni ali zdravila, lahko služijo bralcu le kot splošne informacije ali kot zanimivost, ne morejo pa nadomestiti zdravnikovega ali farmacevtovega strokovnega mnenja ter ne morejo nadomestiti osebnega obiska pri zdravniku. čŒe menite, da potrebujete zdravniško pomoč ali mnenje zdravstvenega osebja se obrnite na vašega pooblaščenega osebnega zdravnika ali ustrezno zdravstveno ustanovo. Za informacije o boleznih ali primernosti zdravila za zdravljenje naj se bralec obrne po dodatne informacije na svojega pooblaščenega zdravnika ali farmacevta.

Pri navajanju imen podjetij, javnih institucij, storitev, proizvodov ali produktov si ne pridružujemo nobenih pravic do blagovnih znamk ali patentov, v kolikor so le-te omenjene v novici, spisu, mnenju, članku, obvestilu ali prikazane preko povezave drugih ponudnikov informacij.

Spletni portal BIONOVICE ne predstavlja medija v smislu Zakona o medijih, saj ne gre za uredniško oblikovane vsebine, temveč za avtorske vsebine.

Dejavnost spletnega portala BIONOVICE temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in za raznolike vsebine, ki so predstvljene uravnoteženo in točno širši javnosti. Na spletnem portalu BIONOVICE je strogo prepovedano razširjanje vsebin, spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter izzivajo narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in nestrpnost.

Zasebnost. Storitev lahko uporabljate, če soglašate s pogoji varovanja zasebnosti BIONOVICE (http://bionovice.si/preberite-tudi/informacije-o-portalu/varovanje-zasebnosti/), ki so navedeni. Soglašate, da Avtor(ji) portala BIONOVICE lahko dostopajo do vaših osebnih informacij ali jih razkrije, vključno z vsebino vaše komunikacije, če je od njega tako zahtevano po veljavnem pravnem postopku (kot je nalog za preiskavo, sodni poziv priči ali sodni nalog). Osebne informacije, ki jih zberejo avtor(ji) portala BIONOVICE, so lahko shranjene in obdelane v Sloveniji. Z uporabo Storitve soglašate s takšnim prenosom informacij izven vaše države.

Vsebina storitve. Avtor(ji) portala BIONOVICE ne odgovarjajo za ostalo vsebino (vključno – in brez omejitev – z virusi ali drugimi funkcijami za onemogočanje), in niso obvezani nadzorovati takšne vsebine. Avtor(ji) portala BIONOVICE si pridržuje pravico, da kadarkoli odstranijo poljubno vsebino storitve, predvsem v primerih ko vsebina krši določila teh pogojev. Avtor(ji) portala BIONOVICE si prav tako pridržujejo pravico do dostopanja do informacij in njihovega branja, ohranjanja ter razkrivanja, ko je to potrebno za (a) zadovoljitev veljavne zakonodaje, določb, pravnega postopka ali vladne zahteve, (b) upoštevanje te pogodbe, vključno z raziskavo morebitnih kršitev, (c) ugotavljanje, preprečevanje ali drugačno ugotavljanje goljufije, varnostnih ali tehničnih težav, (d) odgovarjanje na prošnje po podpori uporabnikov oz. (e) zaščito pravic, lastnine ali varnosti avtor(jev) portala BIONOVICE, njihovih uporabnikov in javnosti. Avtor(ji) portala BIONOVICE ne odgovarjajo za upoštevanje ali neupoštevanje pogojev.

Pravice intelektualne lastnine. Soglašate, da je avtor portala BIONOVICE lastnik vseh pravic do storitve, nazivov storitve in zanimanj zanjo, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine (»avtorske pravice«). Avtorske pravice ščiti zakonodaja Republike Slovenije ter mednarodna zakonodaja o intelektualni lastnini. V skladu s tem soglašate, da ne boste kopirali, reproducirali, spreminjali, prilagajali storitve ali ustvarjali izdelkov, ki izhajajo iz nje. Soglašate tudi, da vsebine storitve ne boste nadzorovali ali kopirali z robotom, pajkom ali drugo samodejno napravo ali ročnim procesom. Kot je opisano spodaj, se avtorske pravice ne nanašajo na drugo vsebino, ki je uporabljena kot del storitve, vključno z vsebino komunikacij v storitvi.

Glede vaše pravice intelektualne lastnine, avtor portala BIONOVICE ne uveljavlja lastništva ali nadzora nad katerokoli vsebino, ki jo pošljete, objavite ali prikažete v storitvah ali prek njih. Vi ali drugi dajalci licenc obdržite vse avtorske pravice za vso vsebino, ki jo pošljete, objavite ali prikažete storitvah spletnega portala BIONOVICE ali prek njih in ste sami odgovorni za varovanje teh pravic. S tem, ko vsebino pošljete, objavite ali prikažete v storitvi, je ta na voljo javnosti, avtor portala BIONOVICE pa podelite svetovno, neekskluzivno licenco – brez plačila licenčnine – za kopiranje, objavljanje in distribucijo te vsebine na portalu BIONOVICE z namenom prikaza in distribucije. Avtor(ji) portala BIONOVICE in si pridržujejo pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli zavrnejo, da bi sprejeli, objavili, prikazali ali preneseli katerokoli vsebino. Zagotavljate in jamčite, da imate vse pravice in pooblastila, ki so potrebna, da dodelite pravice, dodeljene v teh pogojih uporabe in omejitvah odgovornosti portala BIONOVICE, do vse vsebine, ki bo objavljena. Morda boste poljuben material želeli poslati, objaviti in pokazati v preko spletnega portala BIONOVICE pod javno licenco (kot je licenca Creative Commons ); to lahko v gradivih označite ročno.

Pravica vsakoga do popravka. Vsakdo ima pravico od avtorja zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes. Objava popravka se lahko zahteva v tridesetih (30) dneh od objave obvestila oziroma od dneva, ko je zainteresirana oseba zvedela za objavo, če zanjo iz objektivnih razlogov ni mogla zvedeti v okviru danega roka. Z izrazom obvestilo je mišljena vsaka objava vsebine, s katero sta lahko prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali organa, ne glede na to, ali je bila vsebina objavljena v obliki vesti, komentarja oziroma v kakršni koli drugi obliki. Avtor prizadeti osebi sporoči v petnajstih (15) odločitev o tem ali je popravek zavrnjen ali sprejet in objavljen. Popravek se objavi brez sprememb in dopolnitev v tridesetih (30) dneh od prejema zahtevka za popravek objavljenega obvestila. Z izrazom popravek ni mišljen samo popravek v ožjem smislu, to je zanikanje oziroma popravljanje zatrjevanih napačnih ali neresničnih navedb v objavljenem obvestilu, ampak tudi navajanje oziroma prikaz drugih ali nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerimi prizadeti spodbija ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjuje navedbe v objavljenem besedilu. Kdor zahteva objavo popravka ali prikaz nasprotnih dejstev, mora navesti obvestilo, na katero se popravek nanaša, in datum njegove objave. Navesti mora tudi naslov popravka in vsebino popravka. V primeru, da naslova popravka ne navede oziroma iz besedila popravka naslov ni razviden, se določi naslov: POPRAVEK: NASLOV OBJAVLJENEGA OBVESTILA. Avtor objavljenega obvestila pa ni dolžan objaviti popravka, če se zahtevani popravek ne nanaša na obvestilo, na katero se sklicuje zainteresirana oseba; če zahtevani popravek v ničemer ne zanika navedb v obvestilu in se v njem tudi ne navaja oziroma prikazuje drugih ali nasprotnih dejstev in okoliščin, s katerimi bi prizadeti spodbijal ali z namenom spodbijanja bistveno dopolnjeval navedbe v objavljenem besedilu; če bi bila objava popravka v nasprotju slošnimi pogoji uporabe in omejitvami odgovornosti spletnega portala BIONOVICe ali z zakonom; če zahteve za objavo popravka s strani državnega organa oziroma pravne osebe ni podpisala pooblaščena oseba ali oseba, ki bi bila s strani tega organa oziroma pravne osebe pooblaščena za odnose z javnostmi; če je popravek napisan žaljivo; če je zahtevani popravek nesorazmerno daljši od obvestila, v katerem so navedbe, zaradi katerih se daje, oziroma od dela obvestila, na katerega se neposredno nanaša; če je bila zahteva za objavo popravka dana po preteku 30 dnevnega roka.

Brez nadaljnje prodaje storitve. čŒe vam avtor portala BIONOVICE in JoBBio tega izrecno pisno ne dovoli, soglašate, da ne boste izdelovali, podvojevali, kopirali, prodajati, tržili, vnaprej prodajali ali za kakršnekoli tržne namene uporabljali (a) kateregakoli dela storitve, (b) uporabe storitve ali (c) dostopa do storitve.

Zagotovitve in jamstva. Zagotavljate in jamčite, da (a) so vse informacije, ki jih avtorju in lastniku portala BIONOVICE posredujete za sodelovanje v Storitvi, pravilne in točne in (b) imate vse potrebne pravice, da skladno s temi pogoji storitve izvedete dejanja, ki so od vas zahtevana.

Prenehanje; prepoved. Avtor(ji) portala BIONOVICE lahko po lastni presoji kadarkoli in iz kakršnegakoli vzroka prekine storitev ali prepove oz. prekine dostop.

Odškodnina. Soglašate, da boste poravnali škodo avtorju portala BIONOVICE v primeru zahteve drugega podjetja, ki je posledica ali je kakorkoli povezana z vašo uporabo storitve, vključno z odgovornostjo ali stroški, ki izhajajo iz vseh terjatev, izgub, škode (dejanske ali posledične), tožb, sodnih odločb, stroškov pravnega postopka in odvetnikov vsake vrste ali narave. V takšnem primeru vam bo avtor portala BIONOVICE poslal pisno obvestilo o takšni terjatvi, tožbi ali dejanju.

Opustitev in neodvisnost pogojev. čŒe avtor(ji) portala BIONOVICE ne uspe(jo) izvajati ali uveljaviti katere od pravic in določil v pogojih storitve, to ne pomeni opustitve takšne pravice ali določila. čŒe pristojno sodišče ugotovi, da je katera od določb v pogojih storitve neveljavna, obe stranki kljub temu soglašata, da si sodišče prizadeva uveljaviti namen stranke, kot je navedeno v odločbi, ostale določbe v pogojih storitve pa ostanejo v veljavi.

Predpisi o omejitvah. Soglašate, da mora biti, ne glede na pravilnik ali zakon, ki trdi drugače, vsaka zahteva ali vzrok dejanja, ki nastane zaradi ali je povezan z uporabo storitev ali pogojev storitve, izpolnjen v roku enega (1) leta po takšni zahtevi ali vzroku dejanja ali pa je za vedno zastaran.

Pogoji uporabe in omejitve odgovornosti se lahko spreminjajo in veljajo po objavi na naslovu http://bionovice.si/preberite-tudi/informacije-o-portalu/pogoji/.

BIONOVICE, splet bioznanosti in biotehnologije         Ljubljana, 01.03.2011